Algemene Leden Vergadering: 7-11-2022

Beste Weredianen,

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de 75eAlgemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 7 november 2022. Leden hebben ook een uitnodiging ontvangen via het bij ons bekende emailadres.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.

Mocht je een thema op de agenda willen zetten, geef dit dan door via: secretaris@rksvweredi.nl

Voorlopige agenda

 

1.Opening en vaststelling agenda

2.Ingekomen stukken

3.Goedkeuring notulen 74e ALV

4.Jaarverslagen bestuur & commissies

5.Financieel jaarverslag (kort)

6.Verslag kascontrole commissie

Pauze

7.Vaststelling begroting seizoen 2020-2021

8.Vaststelling contributies seizoen 2021-2022

9.Vaststelling kascommissie

10. Verkiezing bestuur

11. Vaststellen datum volgende ALV

12. Rondvraag

13. Sluiting

De penningmeester is op donderdag 3 november 2022 vanaf 20.00 in de bestuurskamer aanwezig om belangstellenden voorafgaand aan de vergadering inzicht te geven in de financiële jaarstukken. Graag vooraf aanmelden via penningmeester@rksvweredi.nl.

I.v.m. de verkiezing bestuur valt nog op te merken dat er een vacature voor bestuurslid is ontstaan door het stoppen van Joost van Zutven. Verder is Mara Aben volgens rooster aftredend als voorzitter, zij stelt zich weer verkiesbaar.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vanuit het bestuur of zich persoonlijk aanmelden bij het bestuur mits gesteund door minimaal 3 leden. Dit dient te zijn gedaan voor aanvang van de vergadering.

Het bestuur

  • horecagroothandel

  • marijnvanherel

  • artiteq

  • ketelaars

  • logo_HGLkopie

  • langenhuijsen

  • Linssen advocaten

 

Copyright R.K.S.V Were Di 2017. Alle rechten voorbehouden.